Οικονομική Διαχείριση – Μητρώο Δεσμεύσεων

oikon_diaxeirisi

Η ολοκληρωμένη λύση καλύπτει με αποτελεσματικό τρόπο τη διαχείριση των Οικονομικών πόρων των ΝΠΔΔ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Παράλληλα ως ένα ενιαίο περιβάλλον καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΠΔ 113/2010 (Μητρώο Δεσμεύσεων).

Αποτελεί ένα κεντροποιημένο ομοιογενές σύστημα το οποίο καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης Υπηρεσιών που λειτουργούν σε πολλά σημεία της Επικράτειας με μια εγκατάσταση προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα συγκεντρωτικού και αποκεντρωτικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο (real time), με ελάχιστο λειτουργικό κόστος.


Η δομή του συστήματος έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις λειτουργούσες Υπηρεσίες ως ανεξάρτητες οντότητες με αυτοτελή οικονομική παρακολούθηση ή  Υπηρεσίες που έχουν κοινή οικονομική παρακολούθηση. Προς την κατεύθυνση αυτή το σύστημα διαχειρίζεται τις Υπηρεσίες σε τέσσερα διακριτά επίπεδα χωρίς κανένα περιορισμό του αριθμού τους σε κάθε επίπεδο.

Μέσω του εν λόγω συστήματος σε πραγματικό χρόνο και χωρίς καμία πρόσθετη διαδικασία μεταφοράς ή συγκέντρωσης δεδομένων παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου του συνόλου των εποπτευομένων Υπηρεσιών ή κάθε μιας ξεχωριστά.


Λειτουργικές Δυνατότητες

Επιγραμματικά οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος υποστηρίζουν:

 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Προτάσεις Τμημάτων, Σύνθεση, πολλαπλές εκδόσεις κλπ) για το σύνολο των Υπηρεσιών και για κάθε μία ξεχωριστά.
 • Παρακολούθηση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων για το σύνολο των Υπηρεσιών και για κάθε μία ξεχωριστά.
 • Διαδικασίες Δευτερευόντων Διατακτών
 • Πλήρης τήρηση διπλογραφικού συστήματος
 • Αυτόματη διαδικασία έκδοσης Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων και Ανάρτησης στη Διαύγεια (ΠΔ 113/2010)
 • Παρακολούθηση Δεσμεύσεων και σχετικών περιορισμών σε συνδυασμό με την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων
 • Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Πληρωτέων – Εισπρακτέων Λογαριασμών
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών.
 • Εκδόσεις Ενταλμάτων Πληρωμής – Αυτοματοποιημένη διαδικασία Αποδόσεων Κρατήσεων σε Οργανισμούς και Ταμεία
 • Διαχείριση Εισπράξεων και Πληρωμών (Χρηματοοικονομική Διαχείριση), διαδικασίες ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων – Συντηρήσεις
 • Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες κλεισίματος Χρήσης – Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων
 • Διασύνδεση με σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών.
 • Σύστημα πολλαπλών αναφορών – στατιστικών και εκτυπώσεων ελέγχου (reporting)